9 september fann jag följande notis ”Sängfösare bra för äldre kvinnor”. Alkohol är ju alltid ett kärt område att tycka om. Bakom notisen fanns en artikel i tidskriften PlOS Medicine, skriven av forskare från Harvard Medical School .
Artikels budskap är att små mängder alkohol kan skydda mot elva kroniska sjukdomstillstånd som kranskärlssjukdom, stroke, diabetes, demens med flera. Med små mängder menades mellan 5 och 40 gram alkohol per dag. ( 40 g alkohol motsvaras av 8 cl starksprit, 5 g gav 1 cl.) Man skulle också dricka lika mycket minst fem dagar i veckan, skyddet fanns inte om veckans ranson togs på en gång.

”0 gram alkohol” är gruppen som inte använt alkohol. Ungefär 2 procent drack mer än 45 g/dag och är inte med i redogörelsen.
Till grund för undersökningen ligger enkätsvar från 13894 amerikanska sjuksköterskor som levt längre än 70 år. (Nurses´ Health Study). 1491 av dessa kände sig helt friska och ingick i materialet ovan.
Resultatet gäller amerikanska sjuksköterskor men kan vara överförbart på svenska kvinnor. Vinsten av alkoholkonsumtionen är liten och alkohol kan inte rekommenderas som medicin. Den slutsats vi kan dra är i alla fall att måttlig alkoholkonsumtion inte är skadlig, i varje fall inte i de här nämnda mängderna.