En gul liten gubbe!I morse, på väg hem från gym, hejdades jag av rött ljus. Plötsligt kom en liten gubbe i gul väst. Sedan han sett sig om gick han raskt fram till refugen, kände på trafikljusstolpe och dess dosa. Det tycktes fungera så han fortsatte till andra sidan, undersökte stolpe och knappdosa. Så lyste det grönt, han gick till sin bil och vi fotgängare och cyklister skyndade oss över. Gult är saffran, en känd ingrediens i kärleksdrycker. Gula kläder bars av kärleksarbetarna i forna Aten. Gul är solen, gul är också pestflaggan. Förr var vi i västerlandet rädda för gulingar.

Gult är också kadmium. Kadmium har använts för att färga plast, keramik och glas gult men också i oljefärg och akvarellfärger. Kadmiumgult stod det på tuben eller kakan. Det har använts i batterier, i legeringar och till rostskydd. Giftigt är det och får v i oss 20-30 gram i engångsdos dör vi.  I mindre mängder och långvarigt intag ger kadmium njurskador, skador på skelett. Kadmium påverkar också hormonsystem och kan framkalla cancer i prostata, livmoder och lungor. Men var finns det?

Kadmium finns i jord, 1 kg matjord innehåller omkring 0,2 mg  kadmium och ungefär hälften finns  i underliggande jordlager., Nu äter vi knappast jord och gör vi det tar vi bara upp cirka 5 % av jordens kadmium . Växter tar upp kadmium. Till exempel  tar  tobaksplantan  upp mycket.  En rökare kan få en fördubbling av kadmiumvärdet. Det finns som förorening i zink och därmed  i  förzinkad plåt. Bildäck och asfalt innehåller kadmium..  Rötslam från avloppsreningsverk innehåller kadmium liksom konstgödsel.

Vi får  i oss kadmium genom  maten men också genom att andas in luft som innehåller kadmium, till exempel genom att röka. En rökare kan få en fördubbling av kadmiumvärdet.

Genomsnittsupptaget i kroppen för en svensk beräknas till 13 mikrogram (milliondels gram) per dygn. Forskare har funnit att risken för njurskador, skeletturkalkning och cancerutveckling med mera ökar vid långvarigt, under decennier, intag av 50 mikrogram per dygn. EFSA, European  Food Safety Authority, anger ett gränsvärde på 2,5 mikrogram per kilo kroppsvikt och vecka. För en 70-kilos man innebär detta 17,5 mikrogram .

Den stora debatten gäller nu om rötslam från våra avloppsreningsverk kan användas som gödningsmedel på åkrarna då det innehåller kadmium. Samtidigt innehåller slammet fosfor som är ett viktigt gödningsmedel.  Fosforgödningsmedel med mindre  kadmiumhalt finns och används hos oss, men kommer att bli en bristvara. Och vi ”tillverkar” rötslam som har litet högre kadmiumhalt och som får lägga i stora högar. Kadmium i rötslam kommer från den urin och avföring vi levererar in. Obetänksamt kan vi också hälla kadmiumhaltiga kemikalier i toaletten, mindre nogräknade eller okunniga verkstäder kan släppa ut riskavfall  i avloppsvatten.

Kadmium utgör en hälsorisk men det finns fler. Tobak tillhör en av de största  och förorsakar kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), hjärtkärlsjukdomar, lungcancer och kanske också andra cancersjukdomar. Trafiken  skadar och dödar människor och djur. Livet är farligt och enda sättet att undvika sjukdom och död är att  inte födas.